Klauzula zdalne nauczanie SP3 KW Klauzula informacyjna SSP Nr 3 Kazimierza Wielka Informacja dla rodziców - udostępnianie wizerunku Klauzula informacyjna- monitoring SSP Nr 3 Deklaracja dostępności strony internetowej SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej

RODO

Klauzula informacyjna SSP Nr 3 Kazimierza Wielka

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.          w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L111/38 DZ.U. UE), zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” RODO” informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów jest:

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej

(28-500 Kazimierza Wielka, ul. Szkolna 14).

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami rozporządzenia jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail:  biuro@data-protect.pl

 

 1. Dane osobowe Pani/Pana/ucznia będą przetwarzane w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły na podstawie ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty; ustawy z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe ; ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ;ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ; rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw oraz art. 6 ust. 1 lit. a),c)  ogólnego  rozporządzenia         o ochronie danych osobowych” RODO  oraz innych aktów wykonawczych.

 

 1. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły/przedszkola.

 

 1. Dane osobowe Pani/Pana/ucznia  mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom z mocy prawa           i w granicach prawa.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych ucznia/rodzica/opiekuna są: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej; Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej.

 

 1. Dane osobowe Pani/Pana/ucznia  będą przechowywane do ukończenia przez dziecko nauki wychowania przedszkolnego oraz szkolnego a w przypadku kandydatów nieprzyjętych do szkoły przez okres 1 roku od zakończonej rekrutacji (art. 160 ust.1 i 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe); dane ucznia gromadzone w bazie SIO, zostaną zanimizowane po upływie 5 lat od dnia wprowadzenia ostatniej informacji (art. 93 ust.3 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej).Po tym czasie Pani/Pana/ucznia dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

 

 1. Rodzic lub opiekun prawny dziecka ma prawo:
 • prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania,
 • wycofania udzielonej zgody w każdym dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

 1. Administrator zapewnia, że przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, jak również nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

 1. Rodzicom/opiekunom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzane Pani/Pana/ucznia dane osobowe naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ”RODO”.