Biblioteka szkolna

                  

Opiekun biblioteki: Renata Reszka

Biblioteka szkolna udostępnia księgozbiór wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Biblioteka uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły. Działania dydaktyczne   i wychowawcze biblioteki są spójne z planami i programami szkoły. Biblioteka kształtuje kulturę czytelniczą, informacyjną z czytelnikiem poprzez różnorodne formy pracy. Wspiera rozwój uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wspomaga działania szkoły w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych. N-l bibliotekarz prowadzi różne formy upowszechniania czytelnictwa np. spotkania biblioteczne, konkursy, wystawy i in. Współpracuje z nauczycielami i rodzicami. Kształtuje umiejętności korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownia szkolną.