Samorząd Uczniowski 2020/2021

Przewodniczący szkoły - 

Zastępca przewodniczącego - 

Sekretarz - 

Członek - 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                               Opiekunowie SU: Ilona Franasik, Anna Bijak                                                                                                                                                                                                                       

 Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

Szczególnie zwraca uwagę na:

  • Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków

  • Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania

  • Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole

  • Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią

  • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania

  • Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych

  • Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami

  • Podtrzymywanie tradycji

  • Włączenie rodziców w sprawy szkoły

  • Zorganizowanie aktywnych form wypoczynku