Samorząd Uczniowski 2021/2022

Przewodniczący szkoły - Mikołaj Hołda

Zastępca przewodniczącego - Juliusz Żwirek

Członek - Zofia Swat

Członek - Stanisław Pisarski

                         

                                                                                                    Opiekunowie SU: Roma Adamczyk, Anna Bijak

 

                                                                                                                                                                                                        Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

Szczególnie zwraca uwagę na:

  • Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków

  • Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania

  • Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole

  • Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią

  • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania

  • Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych

  • Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami

  • Podtrzymywanie tradycji

  • Włączenie rodziców w sprawy szkoły

  • Zorganizowanie aktywnych form wypoczynku