Klauzula zdalne nauczanie SP3 KW Klauzula informacyjna SSP Nr 3 Kazimierza Wielka Informacja dla rodziców - udostępnianie wizerunku Klauzula informacyjna- monitoring SSP Nr 3 Deklaracja dostępności strony internetowej SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej

RODO

Klauzula zdalne nauczanie SP3 KW

Klauzula informacyjna dla uczniów /rodziców/opiekunów dotycząca zdalnego nauczania

 

W związku z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L111/38 DZ.U. UE), zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” RODO” informujemy, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest:

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej

(28-500 Kazimierza Wielka, ul. Szkolna 14).

 1. W przypadku wykorzystywania przez Administratora  Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej  udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym  jest Minister Edukacji Narodowej.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  pod adresem adres e-mail:  biuro@data-protect.pl
 3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców /opiekunów prawnych jest: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Dane osobowe uczniów i ich rodziców dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:
 1. imię (imiona) nazwisko,
 2. dane kontaktowe, adres poczty e-mail,
 3. nr telefonu,
 4. informacje o: uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do jednostki systemu oświaty, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza, oraz oddziale i klasie, do których uczeń uczęszcza,
 5. nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej

na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

 1. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) pozyskane dla potrzeb realizacji zdalnego nauczania przechowywane będą do 31 grudnia 2020 roku w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, bądź do wygaśnięcia celu przetwarzania.
 2. Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych,  sprostowania danych , usunięcia danych , ograniczenia przetwarzania danych , do przenoszenia danych , wniesienia sprzeciwu ,  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.
 4. Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub powierzyć podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poddawane profilowaniu.