Klauzula zdalne nauczanie SP3 KW Klauzula informacyjna SSP Nr 3 Kazimierza Wielka Informacja dla rodziców - udostępnianie wizerunku Klauzula informacyjna- monitoring SSP Nr 3 Deklaracja dostępności strony internetowej SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej

RODO

Klauzula informacyjna- monitoring SSP Nr 3

 

Informacja o monitoringu wizyjnym na terenie szkoły

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.) zwanego dalej rozporządzeniem RODO oraz  przepisów prawa krajowego, informujemy, że: 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej   (28-500 Kazimierza Wielka, ul. Szkolna 14).

 

 1. Administrator wyznaczył  Inspektora  Ochrony Danych , który zgodnie z postanowieniami  rozporządzenia RODO, jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: biuro@data-protect.pl

 

 1. Dane  osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń szkoły, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie monitorowanym (art. 108a ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) oraz  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  (art.6 ust.1 lit..c ) rozporządzenia RODO).

 

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w formie  monitoringu wizyjnego kamer usytuowanych na terenie  szkoły oraz wokół budynków ;dane są przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od ich utrwalenia. Obraz z kamer jest przeglądany przez wyznaczonego pracownika, a dane z nagrań zabezpieczone przez dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych. Po upływie okresu przechowywania danych, uzyskane z monitoringu nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej

 

 1. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w formie  monitoringu wizyjnego kamer usytuowanych na terenie  szkoły oraz wokół budynków ;dane są przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od ich utrwalenia. Obraz z kamer jest przeglądany przez wyznaczonego pracownika, a dane z nagrań zabezpieczone przez dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych. Po upływie okresu przechowywania danych, uzyskane z monitoringu nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

 1. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy przepisów prawa oraz osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

 

 1. Przysługuje Pani/ Panu:
 • prawo dostępu do treści przetwarzanych  danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych ,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania.,

 

 1. Administrator Danych wdrożył  środki techniczne i organizacyjne w celu  zabezpieczenia  przetwarzanych Pani/Pana  danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

 1. Posiada Pani /Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.