Klauzula zdalne nauczanie SP3 KW Klauzula informacyjna SSP Nr 3 Kazimierza Wielka Informacja dla rodziców - udostępnianie wizerunku Klauzula informacyjna- monitoring SSP Nr 3 Deklaracja dostępności strony internetowej SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej

RODO

Deklaracja dostępności strony internetowej SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ssp3kazimierzaw.edupage.org

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Głogowiecki.
 • E-mail: ssp3kazimierzaw@wp.pl
 • Telefon: 413521591

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę

do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3
                                   im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej
 • Adres: ul. Szkolna 14, 28-500 Kazimierza Wielka
 • E-mail: ssp3kazimierzaw@wp.pl
 • Telefon: 413521591

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
 

Wejście główne do szkoły dostępne jest od strony ulicy Szkolnej.

Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób

niepełnosprawnych oraz toaletę dostosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada wind.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.