Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim! E-booki dla dzieci O bibliotece Dzień Głośnego Czytania Akcja "Cała Polska Czyta Dzieciom" Pasowanie na czytelnika Konkurs plastyczny Jan Paweł II Czytanie bajek Regulamin wypożyczania podręczników Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole. „Tydzień Baśni i Bajki” w naszej świetlicy szkolnej BIBLIOTEKA WYPOŻYCZA KSIĄŻKI:

Biblioteka szkolna

Regulamin wypożyczania podręczników

REGULAMIN

 

KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH

 

PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 

ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

 

PRZEZ UCZNIÓW

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II

 

W KAZIMIERZY WIELKIEJ

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są uczniowie Klas I – VIII.

 2. Podręczniki, materiały edukacyjne zostają włączone do księgozbioru biblioteki szkolnej i stanowią własność organu prowadzącego szkołę.

3. Podręczniki lub materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres trzech lat, a więc muszą służyć uczniom kolejnych dwóch roczników.

4. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają szczegółowej ewidencji, są udostępnione uczniom na rok szkolny bez obowiązku zwrotu.

 

 ROZDZIAŁ II

 WYPOŻYCZANIE UCZNIOM PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

 

  1. Biblioteka nieodpłatnie:

– wypożycza uczniom na okres danego roku szkolnego podręczniki lub materiały edukacyjne;

– przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe (poprzez wychowawców bądź nauczyciela przedmiotu) na dany rok szkolny bez obowiązku zwrotu.

2. Rodzic/opiekun prawny ucznia potwierdza pisemnie na liście zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz odbiorem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

3. Wypożyczenie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych rejestrowany jest na indywidualnych kartach czytelnika.

4. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są w dniu i godzinach uzgodnionych między bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników przed zakończeniem roku szkolnego.

 5. Podręczniki, materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom nie później, niż do 15 września danego roku szkolnego.

6. Wypożyczenie podręczników lub materiałów edukacyjnych może nastąpić również w innym terminie w trakcie roku szkolnego.

 7. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres roku szkolnego, z terminem zwrotu najpóźniej do 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego. Bibliotekarz wspólnie z wychowawcą oceniają stopień zużycia podręczników i decydują o ewentualnej konieczności odkupienia lub zwrotu kosztów zniszczonego podręcznika uniemożliwiającego jego dalsze użytkowanie.

 8. Dołączona do podręcznika lub materiału edukacyjnego płyta CD/DVD, mapa, plansza itd. stanowi integralną część podręcznika lub materiału edukacyjnego i nie może być oddzielnie wypożyczana, należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.

 9. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego mogą używać podręcznik z określonego przedmiotu do końca sierpnia danego roku szkolnego.

 10. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, czego dopilnowuje wychowawca klasy i sekretariat szkoły.

 11. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, podczas lekcji korzysta z dodatkowego kompletu podręczników wypożyczonego z biblioteki szkolnej.

 

ROZDZIAŁ III

 

 OBOWIĄZKI UCZNIA ZWIĄZANE Z WYPOŻYCZENIEM

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczniowie są zobowiązani do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem, a także do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny oraz chronienia go przed zniszczeniem i zgubieniem.

 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów w podręcznikach lub materiałach edukacyjnych (dopuszcza się używanie ołówka do delikatnego podkreślania prac domowych, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem).

 3. Każdy podręcznik należy obłożyć w taką okładkę, którą po zakończeniu korzystania można zdjąć bez uszkodzenia oryginalnej okładki.

 4. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki. Przed oddaniem kompletu podręczników uczeń wraz z rodzicem/opiekunem prawnym jest zobligowany do skontrolowania stanu podręczników i ewentualnej ich reperacji.

5. Zabrania się odklejania kodów kreskowych naklejonych na podręcznikach i materiałach edukacyjnych.

 6. Uczeń po wypożyczeniu podręczników ma obowiązek podpisania ich w przeznaczonej do tego celu tabelce: nazwisko, imię, klasa i rok szkolny.

 

ROZDZIAŁ IV

 

 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGUBIENIA, ZNISZCZENIA LUB NIEZWRÓCENIA W TERMINIE PODRĘCZNIKA LUB MATERIAŁU EDUKACYJNEGO

 

 1. W przypadku zagubienia, zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie, rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do odkupienia nowego podręcznika, materiału edukacyjnego.

 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego uczeń lub rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany poinformować wychowawcę i nauczyciela odpowiadającego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

 3. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapa, plansza itd. należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD/DVD, mapy, planszy itd. skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani, we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko w materiały ćwiczeniowe.

 

 ROZDZIAŁ V

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 2. Za zebranie od rodziców/opiekunów prawnych podpisów potwierdzających wypożyczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego odpowiada nauczyciel wychowawca. Gotową listę przekazuje do biblioteki szkolnej.

 3. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem a Uczniem/Rodzicem/ Opiekunem prawnym rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

 4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

 5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły. 6. Regulamin podlega ogłoszeniu w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 

 ROZDZIAŁ VI

 

 PODSTAWA PRAWNA

 

  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2014r. poz. 81

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                         

 

                                                                        Kazimierza Wielka, dn. ............................ ….. r.

 

 

 Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna podręczniki będące własnością Szkoły oraz potwierdzam wypożyczenie przez moje dziecko bezpłatnych podręczników/ materiałów edukacyjnych i odbiór bezpłatnego zestawu ćwiczeń

do klasy …. szkoły podstawowej w roku szkolnym …. /…….

 

Klasa ……...    Wychowawca: …………………………….

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

ucznia

Podpis Rodzica

Uwagi

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               …………………….………………………….

                                                                                Podpis wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

  Załącznik nr 2

                                                                                Kazimierza Wielka, ……………………….

 

 

 

………………....…… ……………………………………………..

 Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

 

 Wezwanie do odkupienia podręcznika

 

 1. Na podstawie regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych rodzice/opiekunowie prawni ucznia są zobowiązani do odkupienia lub zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

 

 2. Komisyjnie stwierdzono, że podręcznik / materiał edukacyjny…………………………….….

 nr inwentarzowy ………… ………….użytkowany w roku szk. ……………

przez ucznia……………………………………………………..klasy ........... został:

1) zgubiony

2) zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego dalsze użytkowanie

 

 3. Podręcznik powinien być odkupiony do dnia ………………...

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Dyrektor Szkoły