Informacje Cele i zadania Regulamin świetlicy Stołówka szkolna Kodeks zachowania Regulamin stołówki Programy Remont świetlicy Zdjęcia zajęć świetlicowych Konkurs świetlicowy na najpiękniejszą kolorowankę świąteczną Konkurs świetlicowy Jan Paweł II Konkurs "Zoo Jana Brzechwy" Wakacyjne podróże Konkurs karnawałowy Czytanie łączy pokolenia Teatrzyk wiosenny Zajęcia na śniegu 2017/2018 Zajęcia 2019/2020 Dzień pluszowego misia i zajęcia Zbliża się Mikołaj Konkurs "Przestrzenna ozdoba świąteczna" Walentynki Karnawałowe maski Karnawałowo na świetlicy „Tydzień Baśni i Bajki” w naszej świetlicy szkolnej

Świetlica Szkolna

Regulamin świetlicy

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

 

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Świetlica czynna jest codziennie (oprócz sobót i niedziel) w godzinach od 6.50 do 16.00.

2. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci klas 0 – III oraz uczniowie z klasy IV - VIII.

3. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice (opiekunowie) pracują zawodowo.

4. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę zgłoszeń zawierającą dokładne dane    dziecka i rodziców  (opiekunów).

5. Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły oraz    nauczyciele wychowawcy świetlicy.

6. Uczeń  sprawiający  trudności  wychowawcze  może  być  usunięty  z  listy  uczestników  świetlicy.  Wniosek   o  usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwał
Od decyzji Rady Pedagogicznej nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.

7. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.

8. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

9. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka     uczęszczającego do świetlicy.

10. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.

11. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.

12. Rodzice dzieci samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są każdorazowo poinformować o tym wychowawcę świetlicy lub wypełnić      odpowiednie oświadczenie.

13. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście    dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).

14. W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez inne osoby niż rodzice należy ustnie lub pisemnie powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

15. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.

16. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.

17. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.