Informacje Cele i zadania Regulamin świetlicy Stołówka szkolna Kodeks zachowania Regulamin stołówki Programy Remont świetlicy Zdjęcia zajęć świetlicowych Konkurs świetlicowy na najpiękniejszą kolorowankę świąteczną Konkurs świetlicowy Jan Paweł II Konkurs "Zoo Jana Brzechwy" Wakacyjne podróże Konkurs karnawałowy Czytanie łączy pokolenia Teatrzyk wiosenny Zajęcia na śniegu 2017/2018 Zajęcia 2019/2020 Dzień pluszowego misia i zajęcia Zbliża się Mikołaj Konkurs "Przestrzenna ozdoba świąteczna" Walentynki Karnawałowe maski Karnawałowo na świetlicy „Tydzień Baśni i Bajki” w naszej świetlicy szkolnej Reżim sanitarny w świetlicy szkolnej SSP nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej

Świetlica Szkolna

Reżim sanitarny w świetlicy szkolnej SSP nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej

Reżim sanitarny wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii SARS-COV-19.

Wchodzi w życie 01.09.2020 r.

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.  W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę. Uczęszczające do świetlicy dzieci mają możliwość korzystania ze środków do dezynfekcji rąk.

3.   Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk - przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania   i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

4.   Uczniowie posiadają własne przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.

5.   Dzieci nie mogą przynosić do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, maskotek itp.).

6. W świetlicy szkolnej dostępne są jedynie takie zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych, toalety oraz sprzętu sportowego.

7.   Wychowawca świetlicy poprzez zgłoszenie przez panią woźną określa, które dziecko idzie do domu. Rodzic (opiekun prawny lub osoba upoważniona) oczekuje na dziecko przed szkołą.

8.   Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną (w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę) wdraża “Procedurę postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19”.

9.  W razie konieczności kontakt rodzica (opiekuna prawnego) z nauczycielem odbywa się telefonicznie przez podany numer rodzica (opiekuna prawnego) w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy .

Kazimierza Wielka , 01.09.2020 r.